v-35
Algemene informatie: info@chemistry4fun.nl

Algemene voorwaarden Chemistry4Fun, gedeponeert bij de KvK in Nijmegen onder inschrijfnummer 51073854 


Inhoud:
Artikel 1            Definities
Artikel 2            Toepasselijkheid
Artikel 3            Overeenkomst met derden
Artikel 4            Annulering door klant
Artikel 5            Aansprakelijkheid
Artikel 6            Overmacht
Artikel 7            Betaling
Artikel 8            Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1   Definities
1.1   Chemistry4Fun: de natuurlijke- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het organiseren van een thema avond geschikt als team-uitje voor bedrijven en particulieren en het verzorgen van gastcolleges op scholen en universiteiten.
1.2   Klant/opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Chemistry4Fun een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3   Overeenkomst: een overeenkomst tussen Chemistry4Fun en klant ter zake één of meer door Chemistry4Fun te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.
1.4   Reserveringswaarde: de totale omzetverwachting van Chemistry4Fun inclusief BTW ter zake van een met klant gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op binnen Chemistry4Fun geldende middelen.
1.5   Huurzaken: alle eigendommen van Chemistry4Fun, evenals eigendommen van derden, die - al dan niet tegen betaling - ter beschikking worden gesteld gedurende de overeenkomst met klant.

Artikel 2   Toepasselijkheid
2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten, waarmee Chemistry4Fun zich bij overeenkomst verbonden heeft, alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten, met de klant.
2.2   Deze algemene voorwaarden stellen de voorwaarden van de klant terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Deze afspraken zijn slechts geldig door schriftelijk of per email en uitdrukkelijke bevestiging van Chemistry4Fun.
2.3   Een overeenkomst wordt geacht slechts tot stand te zijn gekomen, indien Chemistry4Fun een reservering schriftelijk of per email bevestigt. Chemistry4Fun zal tot uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat zij door de klant schriftelijk of per email een reserveringsbevestiging ontvangen heeft.

Artikel 3   Overeenkomst met derden
3.1   De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing, indien Chemistry4Fun zich verbindt tot het van derden huren van diensten en/of huurzaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht voor het leveren van diensten aan de klant.
3.2   Chemistry4Fun treedt bij het huren van diensten en/of huurzaken op als tussenpersoon van de klant.

Artikel 4   Annuleringen door klant
4.1   De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna te bepalen bedragen te betalen. Annulering kan slechts schriftelijk of per email geschieden en dient gedateerd te zijn. Aan mondelinge annuleringen kan de klant geen rechten ontlenen.
4.2   Bij annuleren van een overeenkomst is de klant de volgende bedragen verschuldigd aan Chemistry4Fun:
  Meer dan 3 weken voor de dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: geen kosten.
  Meer dan 3 weken tot 1 dag voor de dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: 50% van de totale reserveringswaarde.
  Op de dag van uitvoering: 100% van de totale reserveringswaarde.

Artikel 5   Aansprakelijkheid
5.1 Chemistry4Funis verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Chemistry4Fun is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

5.2 Chemistry4Fun is niet aansprakelijk voor schade door de door Chemistry4Fun geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Chemistry4Fun die de schade hebben veroorzaakt.
5.3 Chemistry4Fun is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Chemistry4Fun die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Chemistry4Fun niet aansprakelijk.
5.4 Chemistry4Fun is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Chemistry4Fun. De klant vrijwaart Chemistry4Fun voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Chemistry4Fun verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid die de directieleden en/of de leidinggevende ondergeschikten van Chemistry4Fun.

Artikel 6   Overmacht
6.1   Als Chemistry4Fun van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, verhinderd is om enige verplichting (tijdig) na te komen, is Chemistry4Fun niet tot nakoming hiervan gehouden, zonder dat Chemistry4Fun tot enige schadevergoeding jegens de klant verplicht is.
6.2   Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 7   Betaling
7.1   Alle betalingen dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2  Klachten over facturen dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per email te worden ingediend.
7.3   Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting en Chemistry4Fun overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is de klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 8   Toepasselijkheid recht en geschillen
8.1   Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.2   Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Chemistry4Fun, tenzij op grond van dwingend recht een ander rechter bevoegd is.
Klik hier als u de algemene voorwaarden wilt printen